Dansk natur – University of Copenhagen

CMEC DANSK > Forskning > Dansk natur

Dansk natur

Den danske natur er under konstant pres fra produktions- og udviklingsinteresser. Vores forskning i Danmark fokuserer hovedsagligt på naturbevaring og –forvaltning af arter og habitater. CMECs primære forskningsprojekter i den danske natur er beskrevet nedenfor.Habitat- og artsforvaltning

Naturbevaring er en bred biologisk disciplin, der dækker alle aspekter af at forstå hvordan arter, habitater og økosystemer forandre sig i en verden, som i stigende grad er domineret og påvirket af mennesker.

Sporing af Kongeørne

I dette projekt følger vi de danske Kongeørne med GPS for at forstå deres bevægelsesmønstre, habitatkrav og generelle krav til de områder, de færdes i uden for ynglesæsonen. Teknologien gør det muligt at følge ørnene i deres habitater og territorier året rundt. Vi ønsker desuden at fastslå kildebestanden til de danske ynglefugle og kortlægge de genetiske forhold i den danske kongeørnepopulation. Følg og læs om de danske kongeørne (på engelsk).

Lektor Anders P. Tøttrup: aptottrup@snm.ku.dk

Biodiversitetsbevaring i de danske skove (AFSLUTTET)

Dette projekt kaster lys over hvilke områder i Danmark, der bør prioriteres i en omkostningseffektiv indsats for at bevare biodiversiteten i de danske skove. Vi undersøger hvad sådan en indsats vil koste og hvad den kan betyde for understøttelsen af andre økosystemtjenester som skoven leverer. Download den endelige rapport.

Professor Carsten Rahbek: crahbek@snm.ku.dk
Special Konsulent Anders Højgaard Petersen: anders.h.petersen@snm.ku.dk

Forvaltning og biodiversitet i danske bøgeskove

Vi kombinerer en eksperimentel tilgang til at skabe dødt ved og veteran træer med undersøgelser af eksisterende modne bøgestammer, for at forstå linket mellem forvaltning, habitats diversitet og biodiversitet i danske bøgeskove. Projektet har en multi-taxa tilgang (svampe, lav, mosser, karplanter, insekter, fugle) og inkluderer økonomisk værdisætning med målet om at udvikle omkostningseffektive evidensbaserede forvaltningsværktøjer til skovbiodiversitet.

Lektor Jacob Heilmann-Clausen: jheilmann-clausen@snm.ku.dk
Professor Carsten Rahbek: crahbek@snm.ku.dk

Den danske ulv

Vi undersøger hvordan og hvorfor ulvebestanden vokser og spreder sig i Europa. Baseret på denne viden, sammenholdt med populationsdata og ulveforekomster, laver vi modeller til at forudsige ulvens spredning og det antal ulve vi kan forvente i forskellige dele af Europa, inklusiv Danmark. Læs mere om Ulve i Danmark.

Professor Carsten Rahbek: crahbek@snm.ku.dk


Citizen Science-projekter

Citizen Science er forskning, som er gennemført på baggrund af data, der er indsamlet helt eller delvist af almindelige borgere uden forskningserfaring, træning eller ekspertviden. De Citizen Science-projekter vi er involveret i, er beskrevet nedenfor.

Brug af Citizen Science data 

Vi undersøger potentialet for brug af data, der er indsamlet af almindelige borgere.

Professor Carsten Rahbek: crahbek@snm.ku.dk 
Post Doc Ben Holt: benhol@mba.ac.uk

Myrejagten

Vi undersøger hvilken føde de danske myrearter fortrækker. Resultaterne sammenligner vi med tilsvarende undersøgelser fra resten af verden. På den måde kan vi komme tættere på at forstå hvordan ændringer i miljøet, herunder klimaforandringer, påvirker myrer. Læs mere om Myrejagten. Læs mere om Myrejagten.

Lektor Anders P. Tøttrup: aptottrup@snm.ku.dk

Biodiversitet.nu (NaturTjek)

Projektets formål er at identificere biodiversitets-indikatorer, som kan give indsigt i forandringer i biodiversiteten over tid på tværs af Danmark. Data bliver indsamlet via en mobil-APP af almindelige borgere uden forudgående træning eller ekspertviden. Projektet forventes afsluttet i 2020. Læs mere om NaturTjek.

Professor Carsten Rahbek: crahbek@snm.ku.dk
Lektor Anders P. Tøttrup: aptottrup@snm.ku.dk

Dansk Svampeatlas

Projektet bygger videre på atlasprojektet, Danmarks Svampeatlas, hvor danske svampearter, med fokus på basidiesvampe, er blevet kortlagt gennem en 5-årig periode fra 2009 til 2013. Læs mere om Dansk Svampeatlas.

Lektor Jacob Heilmann-Clausen: jheilmann-clausen@snm.ku.dk

Insektmobilen

Vi undersøger biodiversiteten af flyvende insekter i Danmark. I sommeren 2018 og 2019 vil mere end 150 frivillige samle flyvende insekter ved hjælp af store specialdesignede insektnet, som monteres på taget af biler. Læs mere om Insektmobilen.

Lektor Anders P. Tøttrup: aptottrup@snm.ku.dk

Real Science

REAL SCIENCE er et gymnasiefokuseret projekt hvor eleverne, i stedet for at reproducere eksisterende viden, bliver gjort til medproducenter af ny viden i tæt samarbejde med forskere. Eleverne indsamler selv vandprøver og feltnotater fra deres lokale sø, hvorefter de i et DNA laboratorium identificerer hvilke arter af padder og fisk, der findes DNA-spor fra i søen. De videnskabelige formål med projektet er bl.a. at forstå artssamfund på national skala og effekterne af ikke-biologiske faktorer (fx søernes temperatur og fysiske rammer), der påvirker artssammensætningen. Læs mere om Real Science.

Lektor Anders P. Tøttrup: aptottrup@snm.ku.dk 
Professor Carsten Rahbek: crahbek@snm.ku.dk 

Opdag Havet 2.0

Opdag Havet 2.0 er et undervisningsprojekt, hvor vi, i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden, beder frivillige dykkere om at indsamle biologisk viden om havet og det marine liv i de danske farvande. Vi vil bl.a. sammenligne resultaterne med professionelle dykkeres fund, og på den måde vurdere om frivillige kan forestå dele af den marine overvågning i Danmark. Læs mere om Opdag Havet 2.0.

Lektor Anders P. Tøttrup: aptottrup@snm.ku.dk 
Professor Carsten Rahbek: crahbek@snm.ku.dk 

Ekstra information / Sidebar

Politikdrivende udgivelser

Forskerne på CMEC har været ansvarlige for følgende politikdrivende udgivelser:

2018

Note: Udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer: Sammenligning af Naturstyrelsens forslag med anbefalingerne fra KU og AU Download

Muligheder på Naturstyrelsens arealer for bedre opfyldelse af 2020-mål for truede arter Download

2017

Biologiske anbefalinger om udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer Download

Status og forvaltning af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy Download

2016

Identifikation af arter og naturtyper i 2020 biodiversitetsmålene Download

Bevarelse af biodiversitet i de danske skove Download

2015

Program for Basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy Download

2014

Biodiversitetskort for Danmark Download

2012

Bevarelse af biodiversiteten i Danmark. En analyse af indsats og omkostninger Download

2005

Naturværdier i Danske Nationalparker Download