Coronavirus Dansk / English

Gamle skove skal redde de vilde arter – University of Copenhagen

23. august 2016

Gamle skove skal redde de vilde arter

Rødlistet

Vi skal fokusere på at bevare og beskytte gamle skovområder, hvis vi ønsker at stoppe tabet af biodiversiteten i de danske skove. Indtil nu har et af hovedinitiativerne for at stoppe tabet af biodiversitet været at plante ny skov. Det er dyrt, og har ikke afgørende betydning for om de truede arter bevares. Anbefalingen kommer fra forskere på Center for makroøkologi, evolution og klima på Københavns Universitet, som står bag et nyt dansk studie.

Det kan tage århundrede før planter og dyr indfinder sig i de nyplantede skove, som i dag skyder op rundt omkring i Danmark. Et nyt dansk studie viser, at der i de gamle skove findes langt flere rødlistede arter, som er arter der er i fare for at forsvinde fra Danmark, sammenlignet med i nyplantede skovområder.

Der er flere rødlistede skovarter i gamle skovområder, sammenlignet med nyplantet skov (foto: Bredvig mose, Jægerspris Nordskov). Pressefoto.

”Vores studie viser at det har afgørende betydning, for de truede skovarter, at beskytte gammel skov, fordi de arter vi ønsker at beskytte, i høj grad findes her. Derfor bør man, for fremtiden, prioritere at beskytte eksisterende skove, både i forhold til at udvide de områder der er beskyttet i dag, og når man skal udvælge nye beskyttede områder”, siger en af forskerne bag studiet, lektor Jacob Heilmann-Clausen, fra Center for makroøkologi, evolution og klima på Københavns Universitet.

I Danmark findes der kun få skovområder som er ældre end 200 år. Det skyldes at skovarealet i Danmark omkring 1800-tallet, nåede ned på kun 3 % som konsekvens af skovrydning og overudnyttelse. I løbet af de sidste to århundrede, er skovarealet i Danmark mere end tredoblet. Arealet med skov er vokset, dels fordi de områder, som før i tiden blev holdt lysåbne af græssende husdyr, gror til, og dels på grund af målrettet skovrejsning.

”Det er problematisk, at under halvdelen af de beskyttede urørte skove i Danmark, er ældre end 100 år. Det er et problem fordi vores forskning viser, at de rødlistede arter ikke er særlig udbredte i nyere skov. Vores resultater tyder derfor på, at nogle af de igangværende indsatser for at beskytte biodiversiteten i skovene er forfejlede. For eksempel er man i statsskovene mange steder i gang med at erstatte gamle nåleskove i tidligere hedeplantager med ny løv- eller blandingsskov. Det er dyrt, ressourcekrævende og sikrer ikke, at de truede arter overlever. I stedet bør man lave indsatser med udgangspunkt i de konkrete behov som de truede skovarter har. Eksempelvis at sikre skovlysninger for truede sommerfugle, som i betydeligt omfang har overlevet netop i de gamle plantageenge ” forklarer Jacob Heilmann-Clausen.

"Vi er ikke modstandere af at man planter nyt, men hvis man ønsker at bevare arterne viser vores forskning at man, i langt højere grad end i dag, skal prioritere at beskytte de gamle skovområder.

Lektor Jacob Heilmann-Clausen

Forskerne brugte landsdækkende observationer af udvalgte rødlistede skovarter, herunder sommerfugle, pattedyr, planter og forskellige svampe og insekter. Disse observationer sammenholdte forskerne med oplysninger om hvor der, historisk set, har været skov i Danmark, og hvor der findes skov i dag. Det viste sig, at kun få rødlistede arter foretrækker områder med ny skov.

Vi regner med, at vi ikke fandt så mange rødlistede arter i områder med nyplantet skov, fordi arterne har svært ved at sprede sig i det stadig opdelte skovlandskab. Derudover findes der formentlig ikke nok velegnede levesteder, i form af døde og væltede træer samt uforstyrret jordbund, i de nye skove. Ud fra et bevaringssynspunkt, vil det tage flere århundreder før de nye skovområder får samme værdi som en gammel skov har i dag. Vi er ikke modstandere af at man planter nyt, men hvis man ønsker at bevare arterne, viser vores forskning at man, i langt højere grad end i dag, skal prioritere at beskytte de gamle skovområder”, slutter Jacob Heilmann-Clausen.

Kontakt

Jacob Heilmann-Clausen
Mobil: 23 83 99 97
jheilman-clausen@snm.ku.dk