5 workshop-ekskursioner om biodiversitet i skov – University of Copenhagen

21. juni 2018

5 workshop-ekskursioner om biodiversitet i skov

I august 2018 arrangerer Center for Makroøkologi Evolution og Klima ved Københavns Universitet, i samarbejde med forskellige lodsejere, 5 workshop med fokus på forvaltning af biodiversitet i skov. Formålet er at bygge bro mellem skovforvaltere og forskere og samle viden og pointer til en kommende håndbog om forvaltning af biodiversitet i danske skove.

Tilmelding

For nærmere oplysninger og tilmelding, kontakt:

Rasmus Riis Hansen
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
e-mail: rasmus.riis-hansen@snm.ku.dk

Tilmeldingsfristen er 13. aug. for workshop 1-3 og 16. aug. for workshop 4 og 5.

Baggrund

De 5 workshops arrangeres som en del af et større forsknings- og formidlingsprojekt om biodiversitet i danske skove med den officielle titel ”Urørt skov eller naturnær skovdrift – hvad skal der til for at bevare biodiversiteten i de danske skove?

Læs mere om projektet her: https://macroecology.ku.dk/pdf-files/Skovprojekt_forkortet_offentlig_version.pdf

Program

Workshop 1: Gråstenskovene
Udlæg af urørt Skov – konvertering og naturgenopretning

Tid: 21. august kl.: 10-16
Vært:
Naturstyrelsen Sønderjylland, v. Skovridder Inge Gillesberg
Mødested: Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten

09:30 - 10:00: Ankomst med kaffe/brød til dem som kommer tidligt

10:00 - 11:00: Velkomst og oplæg til dagens ekskursion og workshop

11:00 - 15:30: Ekskursion med fokus på konvertering til urørt skov. Særlige punkter:

 • Sammenligning af længe og nylig udlagt urørt skov (Hingstbjerg)
 • Spontan succession efter afdrift af nål (Nær Hingstbjerg)
 • Græsningsskov og lysåben natur som en del af skoven (Magrethesøen)
 • Strukturhugst og konvertering af ensartede bevoksninger af løv og nål (Schweitz)
 • Genskabelse af naturlig hydrologi (Carstens Gaf)

15:45-16:00: Afslutning ved Gråsten Landbrugsskole

Vi byder på frokost, samt eftermiddagskaffe og kage under ekskursionen. Ekskursionen gennemføres i egne biler, men vi henstiller til at samkørsel til og fra mødestedet arrangeres i videst muligt omfang for at lette logistikken.


Workshop 2: Salten Langsø Skovadministration
Biodiversitetshensyn i det certificerede skovbrug

Tid: 22. august kl.: 10-15
Vært: Salten Langsø Skovadministration, v. Skovrider Niels Peter Dalsgård Jensen
Mødested: SLS A/S, Additvej 15, 8740 Brædstrup

10:00 - 10:30: Velkomst og oplæg til dagens ekskursion og workshop

10:30 - 14:30: Ekskursion med fokus på certificering og biodiversitet. Særlige punkter:

 • Hensyn ved bevarelse af små arealer med gammel urørt skov
 • Skovlysninger og ørnebregner – et dilemma?
 • Rumlige overvejelser ved udpegning af evighedstræer i yngre og mellemaldrende skov
 • Biodiversitethensyn i plantageskovbruget

14:45-16:00: Afslutning på Additvej 15

Vi byder på frokost, samt eftermiddagskaffe og kage under ekskursionen. Ekskursionen gennemføres i egne biler, men vi henstiller til at samkørsel til og fra mødestedet arrangeres i videst muligt omfang for at lette logistikken.


Workshop 3: Lille Vildmose 
Skovdrift med fokus på optimering af biodiversitet

Tid: 23. august kl.: 10-16
Vært:
Aage V. Jensens Fonde, v. Driftleder Jacob Skriver
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, Dokkedal, 9280 Storvorde

09:30 - 10:00: Ankomst med kaffe/brød til dem som kommer tidligt

10:00 - 11:00: Velkomst og oplæg til dagens ekskursion og workshop

11:00 - 15:30: Ekskursion med fokus på optimering af biodiversitet. Særlige punkter:

 • Forvaltningsmuligheder efter afdrift af sitkagran (Nord for Kragelundsvejen)
 • Genoprettelse af hydrologi (Nord for Kragelundsvejen)
 • Strukturhugst og veteranisering i mellemaldrende og ældre  bevoksninger af løv (Tofte bakke)
 • Spontan og styret opvækst af træer i et græsningslandskab (Tofte bakke + Bønderskoven)
 • Processer og kvaliteter i urørt græsningsskov (Bønderskoven)

15:45-16:00: Afslutning ved Lille Vildmosecentret

16:00-17:00: Mulighed for at opleve udstillingen i Lille Vildmosecentret

Vi byder på frokost, samt eftermiddagskaffe og kage under ekskursionen.Ekskursionen gennemføres i bus.


Workshop 4: Stiftelsen Sorø Akademi
Biodiversitetshensyn i det flersidige skovbrug

Tid: 29. august kl.: 10-16
Vært: Stiftelsen Sorø Akademi, v. Direktør Jens Kristian Poulsen
Mødested: Sorø Akademi, Akademigrunden 8, 4180 Sorø (ved indgangen til hovedbygningen)

10:00 - 11:00: Velkomst og oplæg til dagens ekskursion og workshop

 11:00 - 15:30: Ekskursion med fokus på biodiversitetshensyn i det flersidige skovbrug. Særlige punkter:

 • Sammenligning af biodiversitet i urørt og dyrket løvskov (Suserup og Broby Vesterskov)
 • Nøglebiotopskortlægning som værktøj (Broby Vesterskov?)
 • Gamle løvtræer langs offentlige veje og bryn – risikotræer, biomasse eller hotspots for biodiversitet? (Filosofgangen)
 • Forvaltning af EU-habitat skov (Filosofgangen)
 • Lokalt samarbejde med kogræsserlaug til gavn for den lysåbne skovnatur (Filosofgangen)

15:45-16:00: Afslutning ved Sorø Akademi

Vi byder på frokost, samt eftermiddagskaffe og kage under ekskursionen. Ekskursionen gennemføres i egne biler, men vi henstiller til at samkørsel til og fra mødestedet arrangeres i videst muligt omfang for at lette logistikken.


Workshop 5: Svanninge Bjerge
Konvertering af forstlig dyrket skov til Vildskov

Tid:  30. august kl.: 10-16
Vært: Bikubenfonden, v. Skovfoged og naturformidler Susanne Frederiksen
Mødested: Høbbet, Reventlowsvej 89, 5600 Faaborg

09:30 - 10:00: Ankomst med kaffe/brød til dem som kommer tidligt

10:00 - 11:30: Velkomst og oplæg til dagens ekskursion og workshop

11:30 - 15:30: Ekskursion med fokus på konvertering til vildskov. Særlige punkter:

 • Strukturhugst og konvertering af eksotiske nåleplantager
 • Strukturhugst i ensartede yngre og ældre bevoksninger af bøg og eg
 • Veteranisering af bøg
 • Erfaringer med, og effekter af græsning med skovkvæg

15:45-16:00: Afslutning ved Høbbet

Vi byder på frokost, samt eftermiddagskaffe og kage under ekskursionen. Ekskursionen gennemføres i egne biler, men vi henstiller til at samkørsel til og fra mødestedet arrangeres i videst muligt omfang for at lette logistikken.


Projektet er støttet af 15 juni Fonden og ledes af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet i samarbejde med Naturstyrelsen.