Biodiversitet i Vismandsrapporten – University of Copenhagen

29. februar 2012

Biodiversitet i Vismandsrapporten

Man bør forøge indsatsen i de Danske skove. Det er billigt og bevarer flest arter. Sådan lyder en klar anbefaling om den fremtidige Danske indsats for at bevare biodiversiteten i Danmark.

Anbefalingen udspringer af en integreret biologisk og samfundsøkonomisk analyse som Center for Makroøkologi, Evolution og Klima har udført i samarbejde med De økonomiske Råds Sekretariat. Analysen udgør en del af baggrunden for den nye Vismandsrapport Økonomi og Miljø 2012.

Formålene med analysen er (1) at belyse størrelsen af den nødvendige indsats for at bevare biodi-versiteten i Danmark (2) at belyse hvordan indsatsen bedst gennemføres og prioriteres samt (3) at estimere de samfundsøkonomiske omkostninger ved indsatsen.

Flest arter for færrest penge

Analyserne integrerer information om udbredelsen af 900 plante- og dyrearter og deres valg af levested med den geografiske udbredelse af skov, åben natur og agerland samt de samfundsøkonomiske omkostninger ved en række konkrete tiltag.

Gennem transparente analytiske metoder udpeges de netværk af områder i Danmark, som inden for det mindst mulige samlede areal eller de laveste samfundsøkonomiske omkostninger, opfylder en række analytiske målsætninger for bevarelsen af arterne.

Hovedresultaterne af analyserne og de vigtigste anbefalinger er følgende:

  • Arealbehov 126.000 ha. En samlet effektiv indsats for at bevare de 900 dyre- og plantearter som indgår i analyserne kræver et areal på 126,000 ha fordelt på skov og åbne naturtyper (enge, moser, heder etc.).
  • Samfundsøkonomisk omkostning 845 mio. kr. De samfundsøkonomiske omkostninger ved indsatsen estimeres til 845 mio. kr. pr. år. ud af disse går kun 115 mio. til indsatsen i skoven selv om den vurderes at gavne over halvdelen af arterne.
  • Langsigtet indsats ikke meget dyrere. Det er ikke væsentligt dyrere at satse på en langsigtet beskyttelse af den samlede biodiversitet i Danmark frem for en kortsigtet ambulancetjeneste for de truede arter.
  • En stor indsats i skoven bør prioriteres højt. Det er nødvendigt og det er omkostningseffektivt. Indsatsen bør først og fremmest ske ved omlægning af større arealer af løvskov fra produktions-skov til urørt naturskov uden kommerciel skovdrift.
  • Læg indsatsen i naturområderne. Den væsentligste indsats til bevarelse af arterne må nødven-digvis lægges i naturområderne, dvs. skoven og den åbne natur. Ud fra en målsætning om at be-vare mangfoldigheden af arter i Danmark er der, isoleret set, hverken behov for eller fordele ved at lægge en betydelig indsats i agerland eller i byerne.
  • Forøget og målrettet indsats i den åbne natur. En indsats for biodiversiteten i den åbne natur er også nødvendig. En effektiv indsats er dog dyrere end i skoven, hvorfor de konkrete tiltag bør overvejes nøje. Den fremtidige indsats bør i højere grad målrettes den samlede biodiversitet end den hidtidige indsats.

For mere information kontakt Anders Højgård Petersen
Anders.H.Petersen@bio.ku.dk
tlf: 3532 1335