Reports and publications

Here, you find public reports and other publications, primarily in Danish, authored or co-authored by the scientific and technical-administrative staff from the Center for Macroecology, Evolution and Climate (CMEC). Most publications are published as a part of previous or current policy-driving processes in Denmark. 

Reports


2024

Mere, bedre og større natur i Danmark. Hvor, hvordan og hvor meget?

More, better, and greater nature in Denmark. Where, how, and how much?

Petersen, A.H., B. Hasler, T. Laage-Thomsen, M. Termansen og C. Rahbek (2024): Mere, bedre og større natur i Danmark. Hvor, hvordan og hvor meget? Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Globe Institute, Københavns Universitet. 

Læs pressemeddelelsen

Download rapporten som PDF

Information om og download af data

Danmarks fremtidige arealanvendelse.
Sådan tager vi hensyn til klima, vandmiljø og biodiversitet 

Denmark's future land-use. How to take climate, aquatic ecosystems, and biodiversity into consideration

Klimarådet. 2024. Danmarks fremtidige arealanvendelse. Sådan tager vi hensyn til klima, vandmiljø og biodiversitet.

Download PDF

Statusrapport 2024. Danmarks nationale klimamål og internationale forpligtelser.

Status Report 2024. Denmark's national climate targets and international commitments.

Klimarådet. 2024. Statusrapport 2024.

Download PDF

2023

Mod robuste økosystemer - anbefalinger til en dansk lov om biodiversitet

Towards robust ecosystems - recommendations for a Danish law on biodiversity

Biodiversitetsrådet. 2023. Mod robuste økosystemer - anbefalinger til en dansk lov om biodiversitet.

Download PDF

2022

Fra tab til fremgang - beskyttet natur i Danmark i et internationalt perspektiv

From loss to progress - protected nature in Denmark in an international perspective

Biodiversitetsrådet. 2022. Fra tab til fremgang - beskyttet natur i Danmark i et internationalt perspektiv.

Download PDF

2018

Forside til rapporten Anbefalinger vedrørende omstilling og forvaltning af skov til biodiversitetsformål

Anbefalinger vedrørende omstilling og forvaltning af skov til biodiversitetsformål

Recommendations for transition and management of forest for biodiversity conservation

Møller, P. F., Heilmann-Clausen, J.,  Johannsen, V. K., Buttenschøn, R. M., Schmidt, I. K., Rahbek, C., Bruun, H. H., og Ejrnæs, R. 2018. Anbefalinger vedrørende omstilling og forvaltning af skov til biodiversitetsformål. Udarbejdet for Naturstyrelse. De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 

Download PDF

Forside for rapporten Muligheder på Naturstyrelsens arealer for bedre opfyldelse af 2020-mål for truede arter

Muligheder på Naturstyrelsens arealer for bedre opfyldelse af 2020-mål for truede arter

Possibilities on The Danish Nature Agency's lands for better achievement of  the 2020 biodiversity targets for threatened species

Buchwald, E. and Heilmann-Clausen, J. 2018. Muligheder på Naturstyrelsens arealer for bedre opfyldelse af 2020-mål for truede arter. Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet.

Download PDF

2017

Forside til rapporten Biologiske anbefalinger om udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer

Biologiske anbefalinger om udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer

Biological recommendations on the designation of state forest for biodiversity conservation

Petersen, A.H., J. Bladt, H.H. Bruun, R. Ejrnæs, J. Heilmann-Clausen og C. Rahbek. 2017. Biologiske anbefalinger om udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer. Forskningsbaseret rådgivning fra Københavns og Aarhus Universitet i forbindelse med regeringens Naturpakke. Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet. 

Download PDF

Forside til rapporten Status og forvaltning af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy

Status og forvaltning af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy

Status and management of Alcon Blue in National Park Thy

Kelager, Andreas, Bruun, Hans Henrik, Nash, David R., Tøttrup, Anders P. 2017. Status og forvaltning af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy. Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. 

Download PDF

2016

Forside til rapporten Identifikation af arter og naturtyper i 2020 biodiversitetsmålene

Identifikation af arter og naturtyper i 2020 biodiversitetsmålene

Identification of species and habitat types in the 2020 biodiversity targets

Buchwald, E. and Heilmann-Clausen, J. 2016. Identifikation af arter og naturtyper i 2020 biodiversitetsmålene. Med særligt henblik på Naturstyrelsens arealer. Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet. 

Download PDF

Forside til rapporten Bevarelse af biodiversitet i de danske skove

Bevarelse af biodiversitet i de danske skove

Conserving biodiversity in Danish forests

Petersen, A.H., T.H. Lundhede, H.H. Bruun, J. Heilmann-Clausen, B.J. Thorsen, N. Strange og C. Rahbek. 2016. Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove. En analyse af den nødvendige indsats, og hvad den betyder for skovens andre samfundsgoder.  Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet. 

Download PDF

2015

Forside til rapporten Program for Basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy

Program for basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy

Program for baseline and long-term biodiversity monitoring in National Park Thy

Heilmann-Clausen, J., Larsen, J. C., Pedersen, L., Vistisen, K., Iversen, L. L., Kielgast, J., Bruun, H. H., Hermansen, B., Pedersen, O., Sand-Jensen, K. og Tøttrup, A. P. 2015. Program for basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy. Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet. 

Download PDF

2014

Forside til rapporten Biodiversitetskort for Danmark

Biodiversitetskort for Danmark

Biodiversity map for Denmark

Ejrnæs, R., Petersen, A.H., Bladt, J., Bruun, H.H., Moeslund, J.E., Wiberg-Larsen, P. and Rahbek, C. 2014. Biodiversitetskort for Danmark. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Udviklet i samarbejde mellem Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. 

Download PDF

2012

Forside til rapporten Danmarks Natur Frem mod 2020

Danmarks natur frem mod 2020 - om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed

The nature of Denmark towards 2020 - stopping the loss of biological diversity

Det Grønne Kontaktudvalg. 2012. Danmarks natur frem mod 2020 - om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed.

Download PDF

2009

Kirkeuglen i Danmark: status, biologi og fremtidsperspektiver

The little owl in Denmark: status, biology, and future perspectives

Kasper Thorup, Peter Sunde, Lars Bo Jacobsen og Carsten Rahbek. 2009.

Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
Center for Makroøkologi, Biologisk Institut, Københavns Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø, Århus Universitet

Download PDF

2005

Forside til rapporten Naturværdier i Danske Nationalparker

Naturværdier i Danske Nationalparker

Nature values in Danish national parks

Petersen, A.H., Larsen, F.W., Rahbek, C. Strange, N. og Lund, M.P. 2005. Naturværdier i Danske Nationalparker. En kvantitativ analyse af den biologiske mangfoldighed i potentielle danske nationalparker. Center for Makroøkologi, Københavns Universitet.

Download PDF

Other publications


2023

Biodiversity in managed forest

Five fact sheets highlight specific measures to promote forest biodiversity. The series is based on the publication Managing biodiversity in managed forest ("Forvaltning af biodiversitet i dyrket skov") from 2020. The project is financially supported by the Danish Environmetal Protection Agency.

The fact sheets are developed by Jacob Heilmann-Clausen, Louise Imer Nabe-Nielsen, and Martin Schier Christiansen with contributions by David Bille Byriel and Mathias Just Justesen.

Download the fact sheets in English as PDF here:

Fact sheet 1 - Planning and prioritization 

Fact sheet 2 - Afforestation and regeneration 

Fact sheet 3 - Dead wood and veteran trees

Fact sheet 4 - Wetlands 

Fact sheet 5 - Glades, forest meadows, and transition zones

Biodiversitet i dyrket skov

Fem vidensblade sætter fokus på konkrete tiltag, der kan fremme skovens biodiversitet. Serien bygger på bogen Forvaltning af biodiversitet i dyrket skov (2020). Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen som del af Skovplanen fra 2022.

Vidensbladene er udarbejdet af Jacob Heilmann-Clausen, Louise Imer Nabe-Nielsen og Martin Schier Christiansen med bidrag fra David Bille Byriel og Mathias Just Justesen.

Download vidensbladene som PDF her: 

Vidensblad 1 - Planlægning og prioritering

Vidensblad 2 - Skovrejsning og foryngelse

Vidensblad 3 - Dødt ved og veterantræer

Vidensblad 4 - Vådområder

Vidensblad 5 - Lysninger, skovenge og overgange

2018

Forside til Note: Udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer: Sammenligning af Naturstyrelsens forslag med anbefalingerne fra KU og AU

Note: Udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer: Sammenligning af Naturstyrelsens forslag med anbefalingerne fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet

Note: Designation of state forest for biodiversity conservation: Comparison of proposal from the The Danish Nature Agency with recommendations from University of Copenhagen and Aarhus University

Petersen, A.H., J. Bladt, H.H. Bruun, R. Ejrnæs, J. Heilmann-Clausen og C. Rahbek. 2018. Udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer: Sammenligning af Naturstyrelsens forslag med anbefalingerne fra KU og AU. Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet. 

Download PDF

2012

Forside til Bevarelse af biodiversiteten i Danmark. En analyse af indsats og omkostninger

Bevarelse af biodiversiteten i Danmark. En analyse af indsats og omkostninger

Conservation of the biodiversity in Denmark. An analysis of effort and costs

Højgård, A.H, Strange, N., Anthon, S., Bjørner, T.B. and Rahbek, C. 2012. Bevarelse af biodiversiteten i Danmark. En analyse af indsats og omkostninger. Arbejdspapir 2012:2. De Økonomiske Råd.

Download PDF